/Files/images/7187.gif

інформація про причини відсутності дитини в садочку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Директорат дошкільної та шкільної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел. (044)481-47-58, факс (044)481-32-87, e-mail: dps@mon.gov.ua

Запорізька міська рада

пр. Соборний 206

м. Запоріжжя, 69105

За результатами розгляду листа від 4 вересня 2019 року № 04/03-28/02615 щодо зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення, в межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» прийом дітей до закладів дошкільної та загальної середньої освіти проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичнім наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до закладів освіти установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (МОЗ України).

Варто зазначити, що питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженим цим наказом Примірним положенням про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу.

Також, відповідно до пункту другого розділу XI Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 за № 234 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за №563/28693 перед зарахуванням дитини до дошкільного навчального закладу у закладі охорони здоров’я за місцем спостереження дитини повинні бути проведені заходи з її підготовки до перебування в організованому дитячому колективі, а саме: проведення оцінки стану фізичного та психічного розвитку, медичне обстеження спеціалістами.

При прийманні дитини до дошкільного навчального закладу обов’язково подається медична довідка про стан здоров’я дитини, яка заповнюється лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги на кожну дитину у присутності батьків з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Відповідно до Постанови Верховного Суду від 17 квітня 2019 року по справі №682/1692/17 (провадження № 61-8263св18) «вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими, однак лише у тому випадку, коли таке втручання має об’єктивні підстави - тобто було виправданим».

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Зокрема, керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень: організовує діяльність закладу освіти; сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти; забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища.

При зарахуванні до закладу загальної середньої освіти подається оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 (пункт 4 частини першої наказу).

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників.

Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків (статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою, керівниками закладів освіти, батьками учнів. Зокрема, у закладах загальної середньої освіти це може бути дистанційна, екстернатна або сімейна (домашня) форми освіти.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.

Генеральний директор А. О. Осмоловський

Ішутіна О. П.

481-47-67


Епідситуація з кору у Запорізькій області

wym-1568633197932

https://www.zoda.gov.ua/news/47069/skladna-situatsiya-iz-zahvorjuvanistju-na-kir-potrebuje-dodatkovoji-posilenoji-imunizatsiji.html

У Запорізькій області епідситуація з кору ускладнилася також з 2017 року - зареєстровано 202 випадки (11,6 на 100 тисяч). У 2018 році відбувся зріст захворюваності у порівнянні з 2017 роком на 83% – зареєстровано 367 випадків (21,3 на 100 тисяч). За оперативними даними на 29.08.2019 зареєстровано 874 випадки кору (49,3 на 100 тис.). Захворіли 651 дорослий (43,9 на 100 тис.) та 223 дітей (77,1 на 100 тис.).

Загалом у Запорізькій області з початку спалаху захворіли на кір 1443 людини.

За весь період ускладнення епідситуації з кору у Запорізькій області захворіли 148 працівників закладів охорони здоров’я, їх питома вага в загальній кількості захворілих склала 10%. Захворюваність реєструвалася в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя – 63 випадки, м. Мелітополі – 19, м. Бердянську – 17, м. Енергодарі – 4, Василівському районі – 16, Приазовському районі – 12, Приморському – 6, Вільнянському - 7. Ще в пяти районах області зареєстровано по 1-3 випадки.

За 2017-2019 роки захворіли 28 працівників закладів освіти, 29 студентів. Більшість захворілих проти кору не були щеплені або не мають даних про щеплення. В 2019 році серед захворілих дорослих не мають щеплень проти кору 85%, серед дітей – 62%.

З 2017 року в області зареєстровано 19 спалахів кору в організованих колективах та в побуті, в т.ч два – у 2017 році, 17 – у 2019 році. Захворіли під час спалахів 183 особи (14% від усіх захворілих), у т.ч. 120 дітей та 63 дорослих. У 2019 році шість спалахів виникло в побуті, де діти не вакцинувались з релігійних причин. Загалом у 2019 році при спалахах захворіли 53 дитини, 35 із них (63%) – діти, яких батьки не щепили за релігійними переконаннями. У 2017 році був зареєстрований спалах серед осіб ромської національності (35 захворілих, у т.ч. 27 дітей), де всі захворілі також не мали щеплень проти кору.

З метою стабілізації епідситуації з кору в Україні та області з 2017 року проводяться посилені заходи з імунізації проти кору дітей, з 2018 року – дорослих груп ризику. А це — медичні працівники, працівники освітніх закладів та немедичні працівники закладів охорони здоров’я, представники силових структур - МВС, Міноборони, СБУ, Національної поліції України, Національної гвардії України, Прикордонної служби України, Державної служби охорони, а також студенти. Проте на теперішній час залишається велика кількість не щеплених як серед дітей, так і серед дорослих груп ризику.

Таким чином, попри проведення з 2017 року системних додаткових заходів з імунізації проти кору дітей захворюваність залишається високою. Зберігається ризик продовження та посилення спалаху кору у регіонах, де залишаються діти та молоді дорослі, які не отримали планові щеплення в попередні роки. Ситуація може погіршитися через недостатній рівень колективного імунітету в когорті дорослих.

В умовах напруженої епідемічної ситуації та за результатами проведених нарад з представниками обласних департаментів охорони здоров’я, освіти та науки МОЗ України наголосило на важливості проведення додаткової посиленої імунізації, а саме: серед дітей дошкільного та шкільного віку, студентів середніх та вищих навчальних закладів без обмежень по віку, а також серед дорослих із груп професійного ризику (медичних та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, працівників закладів освіти, службовців силових структур тощо).

Зважаючи на важливість проблеми, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій погодила Календарний план заходів щодо додаткової посиленої імунізації населення проти кору в Запорізькій області.

Аналогічні заходи мають вжити голови районних державних адміністрацій, які повинні доручити провести додаткові заходи з посиленої імунізації проти кору населення головним лікарям, директорам територіальних центрів ПМСД, керівникам структурних підрозділів освіти та науки, керівникам закладів освіти; забезпечити їх проведення відповідно до Календарного плану, взяти під особистий контроль його виконання та проводити оперативний моніторинг виконання Календарного плану.

Збираємось до дитячого садка
поради лікаря


Початок осені — час «змін» для більшості дітей. Чимало малят цього року вперше дізнаються про дитячий садок. Хтось вже пішов у садок спочатку вересня, хтось тільки збирається з середини осені. Вступ у дитячий садок — досить різка зміна в житті дитини. Сьогодні ми поговоримо, з якими труднощами можуть зіткнутися мами й тата на початку відвідування дитячого садка. Як з ними впоратися і як допомогти маляті адаптуватися до нового для нього середовища.


Фахівці не даремно ввели таке поняття, як адаптація. Це пристосування або звикання організму до нової обстановки. Для дитини дитячий садок, безсумнівно, є новим, ще невідомим простором, з новим оточенням і новими відносинами. Адаптація включає широкий спектр індивідуальних реакцій, характер яких залежить від психофізіологічних і особистісних особливостей дитини, від умов перебування в дошкільній установі й ін. Кожна дитина звикає до садка по-своєму. Психологи помітили, що період адаптації до дитячого садка триває від двох тижнів до півроку.

На початку малюка може лякати нова незвична обстановка, новий режим дня, соціальний фактор (відсутність поруч мами, велика кількість дітей, серед яких треба вибрати собі друга, незнайомі дорослі). Звикання до нових умов у всіх дітей протікає по-різному. Одне маля може вередувати, бути більш збудливим, ранимим, уразливим, плаксивим — так у нього проявляється стрес. В інших дітей стресові реакції можуть не знайти «виходу». Дитина начебто зовні спокійна, при цьому вона усі переживання та емоції тримає усередині себе, неохоче йде на контакт. Батькам іноді важко з'ясувати що-небудь у дитини, адже часом маленькі діти самі не можуть визначити, що їм не подобається. Дорослі повинні зрозуміти по поведінці малюка, чи почуває він себе комфортно поза домівкою, у садку, чи не відчуває напруженості, чи не втомлюється фізично та емоційно.

Якщо психологічний дискомфорт накладається на несприятливий фон (перенесене підвищення внутрішньочерепного тиску, перинатальне ураження центральної нервової системи), то надалі це може призвести до збою в роботі нервової системи, можливий розвиток неврозу. Щоб цього не допустити, необхідно заздалегідь проконсультуватися в невролога й дитячого психолога. При необхідності можна скоротити перебування дитини в дитячому садку.

Вік для дитячого садка.

У нашій країні дитячі лікарі та психологи вважають, що в 2 — 3 роки діти вже готові до відвідування дитячого садка. Почасти це пов'язане з тим, що діти більш раннього віку в садку часто хворіють, до того ж нянечки та виховательки не в змозі забезпечити достатній догляд кожному з 10 — 15 малят, які ще не вміють самостійно користуватися ложкою, одягатися та ін. Чим молодше дитина, тим слабкіше її імунна система, тим більше сприйнятлива вона до інфекцій.

Крім того, доведено, що саме у 2 — 3 роки збільшуються витривалість кліток кори головного мозку та здатність до концентрації нервового збудження. Тому малюк в цьому віці вже може довше зосереджуватися на чомусь одному (завданні або грі) і менше стомлюється, готовий бути бадьорим і активним усі 6 — 7 годин до й після денного сну. Причому в нього вже є потреба й можливість присвятити цей час спілкуванню не тільки з батьками, але й з іншими дорослими або дітьми.
В 3 роки дитина, як правило, добре вимовляє майже всі звуки й володіє поширеними реченнями. Крім того, в цьому віці діти вже вміють координувати свої рухи з рухами однолітків, а виходить, готові до спільних ігор.

Підготовка до дитячого садка

Нерідко початок відвідування садка може супроводжуватися поганим самопочуттям дитини — загострюються хронічні захворювання, малята частіше простуджуються, вередують та ін. Щоб уникнути можливих проблем, дитина повиннна бути здоровою і готова до дитячого садка, а також до майбутньої зими. Для цього ми рекомендуємо почати відвідування дитсадка або ясел з диспансеризації маляти. Цей своєрідний діагностичний скрінінг дозволяє попередити й вчасно розпізнати недугу. Диспансеризацію дітей у лікарів-фахівців краще проводити за 1 — 2 місяця до вступу в дитячий садок.
лікар радить
Зазвичай починає й завершує кожну диспансеризацію огляд педіатра. При першому відвідуванні лікар уважно огляне дитину. Залежно від віку, особливостей конституції, способу життя, стану імунної системи дитини, ризику хронічної патології педіатр визначить коло фахівців, яких потрібно відвідати, терміни профілактичних щеплень, ряд потрібних лабораторних аналізів. При повторному візиті до педіатра ви отримаєте висновок про здоров'я дитини, побудоване на підставі результатів повного обстеження. Якщо є необхідність, лікар призначить лікування. Також педіатр порадить профілактичні заходи для збереження й зміцнення здоров'я. Лікар дасть рекомендації з харчування, режиму дня, фізичному вихованню (гімнастика, масаж, загартовування), які підходять саме для вашого маляти. Педіатр визначить можливу тривалість періоду адаптації в дошкільній установі, підкаже, на що мамі й вихователю звернути увагу.

У дитячому садку збільшується навантаження на зоровий апарат дитини, тому що вона більше часу, ніж вдома, проводить за малюванням, ліпленням та іншими заняттями, які вимагають напруги зору. Тому дуже важливо перед дитячим садком або на початку занять показати маля окулістові. Фахівець перевірить гостроту зору дитини, виключить можливу патологію очей.

Багато дітей страждають збільшенням аденоїдів, хронічним тонзилітом. Восени, на фоні зниження імунітету й занурення в нове середовище та дитячий колектив, хронічні захворювання носоглотки можуть розпалитися з новою силою. Із цієї причини перед відвідуванням дитячого садка бажане відвідати отоларинголога.

Також восени дітям необхідно провести санацію порожнини рота, виявити уражені карієсом зуби, а також зміни в прикусі. Лікар-стоматолог розповість, як уникнути проблем із зубами, при необхідності проведе лікування.

З лабораторних досліджень необхідно зробити загальний аналіз крові (береться з пальця). Він покаже зміст гемоглобіну, лейкоцитів (кліток крові, що захищають організм від інфекції. Наступний аналіз — дослідження сечі. На фоні зниження захисних сил організму в осінньо-зимовий період при купанні в басейні, після перенесеної ГРВІ може з'явитися або загостритися інфекція сечових шляхів, вульвовагінит у дівчат. При розладах шлунку, закрепах можна досліджувати кал дитини (копрологія): аналіз покаже, які складові їжі переварюються, а які ні. За показниками може знадобитися проведення УЗД органів черевної порожнини, консультація гастроентеролога.

Важливою складовою підготовки маляти до дитячого садка є й профілактика гострих захворювань (ГРВІ, грип та ін.). Зазвичай її проводять за 1 — 2 місяця до вступу в дошкільну установу. Застосовують різні засоби, спрямовані на підвищення неспецифічних захисних механізмів імунітету. Використовують і природні оздоровчі фактори — загартовування, курси різних рослинних адаптогенів, вітамінів і ін.

вітаміни

Малюк перед вступом у дитсадок повинен мати профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень. Забороняється проведення профілактичних щеплень протягом місяця перед вступом дитини в дитячий садок. Перше профілактичне щеплення вже в дитячому садку призначається після закінчення періоду адаптації, але не раніше ніж через один місяць.
Така диспансеризація перед дитячим садком дає мамі можливість довідатися про можливе захворювання дитини й вжити необхідних заходів обережності, а маляті дозволяє, перебуваючи в дитячому колективі, уникнути частих захворювань.

О.В. Полякова,
лікар вищої категорії, к.м.н., педіатр,
заступник головного лікаря з педіатрії
клініки «Мати та Дитя»

/Files/images/7187.gif

Кiлькiсть переглядiв: 641

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.