СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Директор ЗДО № 55 Мурашова Іраїда Григорівна

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 "Калиновий цвіт" Запорізької міської ради Запорізької області (далі — ДНЗ № 55) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Організаційно-правова форма - комунальний заклад.

ДНЗ № 55 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний номер облікової картки платника податків, може мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області.

Повна назва: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 "Калино­вий цвіт" Запорізької міської ради Запорізької області.

Скорочена назва: ДНЗ № 55.

Місцезнаходження ДНЗ № 55: 69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 3-А

Засновником (власником) ДНЗ № 55 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління ДНЗ № 55 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі - Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ - територіальний відділ освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі - Територіальний відділ освіти Олександрівського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Завод­ського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Орган управління здійснює фінансування ДНЗ № 55, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ДНЗ № 55 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту і Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 року № 86, іншими нормативно-правовими актами.

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
Територіальний відділ освіти Олександрівського району
Директор ЗДО № 55 Іраїда Мурашова
Органи колегіального управління Громадське самоврядування
Загальні збори (конференції) колективу Збори трудового колективу
Педагогічна рада Актив батьківського самоврядування ЗДО
Виробнича нарада, адміністративна нарадаКомісія громадського контролю за організацією харчування дітей
Атестаціна комісія

Витяг з Закону України «Про освіту» (набрав чинності з 28.09.2017р.)

Стаття 24.Управління закладом освіти

1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

засновник (засновники);

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Стаття 27.Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

Стаття 28.Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55
«Калиновий цвіт»
Запорізької міської ради
Запорізької області
від 04.01.2021 № 08 р

Порядок організації та проведення роботи
щодо звернення громадян та письмових звернень
у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 55 «Калиновий цвіт»
Запорізької міської ради Запорізької області

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом в дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – заклад).

1.2. Прийом громадян в закладі здійснюється відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян". Слід зазначити, що звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до дошкільного закладу особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслано з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

1.2.1. Вимоги до звернення

- у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;

- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

- письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.

- звернення оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від його надходження.

1.3. Особистий прийом громадян директором закладу проводиться відповідно до затвердженого графіку.

1.4. Відповідно до статті 6 Закону громадяни мають право звертатися до закладу, органів державної влади, місцевого самоврядування українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

1.5. Інформація про цей Порядок і графік особистого прийому громадян розміщуються в приміщенні закладу (сайті) у доступному для вільного огляду місці.

2. Право громадянина при розгляді заяви чи скарги відповідно до ст.18 Закону України «Про звернення громадян».

2.1. Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до директора має право:

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

- знайомитися з матеріалами перевірки;

- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

3. Організація особистого прийому громадян.

3.1. Керівник закладу, який здійснює особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, вимогами Законів України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативними актами та цим Порядком.

Прийом громадян директором закладу здійснюється у визначені дні та години.

3.2. Особистий прийом громадян проводиться від імені закладу. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Дані заносяться в журнал особистого прийому.

3.3. Директор під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності) нормативно-правових актів з боку закладу.

3.4. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань директор може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів закладу або одержувати від них потрібну інформацію.

3.5. У разі, коли розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції закладу, директор пояснює громадянинові, до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися і, по можливості, сприяє цьому (надає адресу, номер телефону тощо).

3.6. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви, яка буде розглянута в порядку, установленому законодавством для письмових звернень.

3.7. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час їх особистого прийому, здійснюється керівником за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, які потім у кінці календарного року підлягають аналізу щодо стану роботи зі зверненнями громадян для подання інформації до ТВО Олександрівського району.

3.8. Відповідно до норм законодавства під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

4. Організація роботи з письмовими зверненнями.

4.1. Відповідно до статті 20 Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник дошкільного закладу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

4.2. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

4.3. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, згідно зі статтею 8 Закону визнається анонімним і розгляду не підлягає.

4.4. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

4.5. Не допускається розголошення одержаних із звернення відомостей про особисте життя громадян без їх згоди, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

4.6. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося керівництвом закладу, проводиться у разі, коли питання, порушене в попередньому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення вивчаються та беруться до уваги архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

5. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства (Постанова КМ України від 14 квітня 1997 р. № 348). Керівник, який здійснює особистий прийом громадян, веде «Журнал обліку особистого прийому громадян» та «Журнал реєстрації звернень громадян» відповідно до вищезазначеної Інструкції.

6. Директор закладу, зобов'язана прийняти усіх громадян, що звернулися на прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку закладу та визначеного графіками часу.

7. Посадові особи закладу несуть відповідальність за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їхніх звернень.

Директор І. Г. Мурашова

Кiлькiсть переглядiв: 289